Direk Podcast Ep.36 : “ประวัติศาสตร์การทูต” สำคัญไฉน? | บรรพต กำเนิดศิริ

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ท่านศาสตราจารย์ ดร.บรรพต กำเนิดศิริ อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ฉะนั้น เมื่อเปิดศักราชใหม่ จึงขอพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับท่านในหัวข้อ “ประวัติศาตร์การทูตสำคัญไฉน” โดยอาจารย์จะมาช่วยไขความกระจ่างในเรื่องของ “ประวัติศาสตร์การทูต” รวมไปถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์การทูต และความท้าทายของการศึกษาประวัติศาสตร์การทูตในโลกยุคใหม่

พร้อมทั้งรับพรปีใหม่จากท่านอาจารย์บรรพตไปด้วยกันค่ะ

ช่องทางติดตาม Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast