Direk Podcast Ep.32 : “น้ำท่วม” เขาว่าดีกว่าฝนแล้ง ? | นาอีม แลนิ

ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ต้องพบกับปัญหาน้ำท่วม และบางพื้นที่ก็ท่วมขังเป็นแรมเดือน ทำให้บางคนอดตั้งคำถามต่อการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ทั้งส่วนที่เป็นรัฐบาล และท้องถิ่นไม่ได้ โดยเฉพาะการนำมาเปรียบเทียบกับกรณีน้ำท่วมปี 2554 การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ ระบบการป้องกันหรือเยียวยาปัญหาดังกล่าวควรเป็นในทิศทางใด

Direk Podcast Ep. นี้ จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ อาจารย์ ดร.นาอีม แลนิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางติดตาม
Facebook : Direk Jayanama Research Center
SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV7VWEd13iWgGD3d5?si=nxUX4qsoSaacq_imRWWDCQ&dl_branch=1 Google
Podcast : Direk Podcast