Direk Podcast Ep.19 : ภาษี : ความจำเป็นของรัฐ VS ภาระของประชาชน | ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

https://youtu.be/D7uxetjBGc4

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

ในช่วงต้นปีของทุกปี หลายคนอาจจะวุ่น ๆ กับการรวบรวมเอกสารเพื่อเสียภาษีให้กับรัฐ นำมาสู่การตั้งประเด็นสำคัญที่ว่า การเสียภาษีเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ รัฐสามารถใช้จ่ายเงินภาษีจากประชาชนไปใช้จ่ายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร รูปแบบการจัดเก็บภาษีในต่างประเทศที่น่าสนใจมีแบบใดบ้าง และการกระจายอำนาจทางการคลังไปในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถทำได้มากแค่ไหน

Direk Podcast ใน Ep. นี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตอน ภาษี : ความจำเป็นของรัฐ หรือ ภาระของประชาชน