Direk Podcast Ep.18 : “รัสเซีย” บุก “ยูเครน” : สงครามโลกครั้งที่ 3 ? | จิตติภัทร พูนขำ

https://youtu.be/_pju_OV3L9c

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ได้จัด Direk Interview on Facebook Live ในประเด็นสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งนับเป็นเวลา 5 วันหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนในเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และนำมาสู่ข้อสังเกตและคำถามว่า หรือนี่จะเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือสงครามเย็นครั้งที่ 2 ได้หรือไม่

Direk Podcast Ep. นี้จะพาคุณผู้ฟังร่วมย้อนบทวิเคราะห์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติภัทร พูนขำ (อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ และรองคณบดีฝ่ายนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ผู้เชี่ยวชาญการเมืองและนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย และระเบียบโลกและการเมืองระหว่างมหาอำนาจ ที่ให้สัมภาษณ์ใน Direk Interview on Facebook Live ตอน “รัสเซีย” บุก “ยูเครน” : สงครามโลกครั้งที่ 3 ?