Direk Podcast Ep.17 : “อำนาจรัฐ” กับการจัดการเรื่องการศึกษา | อรรถพล อนันตวรสกุล

https://youtu.be/6ZjHpZvX8dU

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าจับตามองและชวนถกต่อไปในเรื่องคุณภาพการศึกษาไทย โดยนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาตั้งคำถามถึงคุณภาพการศึกษาไทยที่ควรจะเป็น หลักสูตรการศึกษาของภาครัฐ รวมถึงความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาไทย

Direk Podcast Ep. นี้พาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงประเด็น “อำนาจรัฐ” กับการจัดการศึกษา รวมถึงบทบาทของ “โรงเรียนสาธิต” : พื้นที่ปฏิบัติการทางการศึกษา หรือ แข่งขันความเป็นเลิศ การรีแบรนด์โรงเรียน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .. และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา