Direk Podcast Ep.11 : Game changer บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคโควิด | สุนิสา ช่อแก้ว

https://youtu.be/1Px3xOqNIbk

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

หากกล่าวถึงการทำงานของชาวออฟฟิศในช่วง 2 ปีที่ผ่าน คงไม่พ้นเรื่องการจัดให้มีการ work form home ซึ่งในช่วงแรกหลายฝ่ายอาจต้องมีการปรับตัว และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานที่บ้าน จึงทำให้อาจพบอุปสรรคในการทำงานหลายด้าน เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงอินเตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลหลังบ้าน การปรับตัวและแบ่งพื้นที่การทำงาน เป็นต้น จึงมีคำถามถึงวัฒนธรรมการทำงานที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดว่านำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง และนักทรัพยากรมนุษย์ควรวางบทบาทอย่างไร และGame Changer ที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายหน่วยงานจะเป็นแบบไหน

Direk Podcast Ep. 11 : Game changer บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคโควิด | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว (อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)