Direk Podcast Ep.10 : จับกระแส “เลือกตั้ง อบต. 64” โจทย์ใหญ่ วัดใจคนรุ่นใหม่ | อรทัย ก๊กผล

https://youtu.be/X-xIqVUuaOY

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

Ep.10 : จับกระแส “เลือกตั้ง อบต. 64” โจทย์ใหญ่ วัดใจคนรุ่นใหม่ | รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ประเทศไทยจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรืออบจ. และการเลือกตั้งเทศบาลมาแล้ว ความน่าสนใจของการเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเลือกตั้ง อบต. ครั้งแรก หลังจากหยุดชะงักไปหลังรัฐประหาร 2557 ยังมีปรากฏการณ์ทางการเมืองระดับชาติ เช่น การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ การมีกลุ่มหรือพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นการวัดใจคนรุ่นใหม่สำหรับการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ว่า คนเหล่านี้จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.นี้หรือไม่