Direk Interview Ep6. ภาษี : ความจำเป็นของรัฐ vs ภาระของประชาชน | ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

เมื่อการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองในรัฐนั้น ๆ ฉะนั้นการบริหารเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีจึงต้องเป็นไปในลักษณะของการจัดสินค้าและบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การเรียกร้องให้รัฐจัดสินค้า/บริการให้เกิดความคุ้มค่าสามารถทำได้หรือไม่ การกระจายอำนาจทางการคลังไปในท้องถิ่นต่าง ๆ มีความจำเป็นแค่ไหน หากงดการจัดเก็บภาษีสามารถทำได้หรือไม่ และในอนาคตจะมีการจัดเก็บภาษีรูปแบบใดบ้าง

ร่วมกันหาคำตอบไปกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ (สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ใน Direk Interview Ep.6 ภาษี : ความจำเป็นของรัฐ VS ภาระของประชาชน