Direk Interview Ep.5 : “อำนาจรัฐ” กับการจัดการศึกษา | อรรถพล อนันตวรสกุล

จากปรากฏการณ์ที่ภาครัฐพยายามเข้าไปล้วงมือตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สะท้อนให้ความพยายามของอำนาจรัฐที่จะเข้าไปกำกับ ดูแล และควบคุมการศึกษาไทย นำมาสู่การตั้งคำถามถึงคุณภาพการศึกษาที่ควรเป็น ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนเรื่องใดบ้างเพื่อทำให้การศึกษาไทยดีขึ้น โรงเรียนสาธิตเป็น lab school ที่สะท้อนความหลากหลาย หรือเป็นสังคมยูโทเปียที่เต็มไปด้วยศักยภาพและความพร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …”ในปัจจุบันจะสามารถสร้างเสถียรภาพด้านนโยบายและความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาได้จริงหรือ การสร้างพื้นที่นวัตกรรมสามารถช่วยให้การศึกษาไทยเท่าเทียมกันได้อย่างไร และบทบาทของการดำเนินงานของบางกองทุนควรเป็นไปในทิศทางไหน

ร่วมกันหาคำตอบใน Direk Interview Ep.5 ตอน “อำนาจรัฐ” กับการจัดการศึกษา กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#การศึกษา #โรงเรียนสาธิต #การจัดการเรียนการสอน #การเมือง #DirekInterview #คณะรัฐศาสตร์ #ธรรมศาสตร์