Direk Interview Ep.30 : ทิศทางแรงงานไทย ในวันเผชิญกับสังคมสูงวัย-ค่าครองชีพสูงขึ้น | สุนิสา ช่อแก้ว

ต้อนรับวันแรงงานกับบทสัมภาษณ์จาก รศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ถึงประเด็น “ทิศทางแรงงานไทย ในวันเผชิญกับสังคมสูงวัย-ค่าครองชีพสูงขึ้น” โดยอาจารย์จะกล่าวถึง การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบของสังคมไทยที่ส่งผลให้การจ้างงานและรูปแบบการจ้างแรงงานของไทยเปลี่ยนไป การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกับการปรับตัวของแรงงานไทย รัฐบาลไทยต้องปรับตัวเรื่องแรงงานและเตรียมพร้อมคนให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในอนาคต และอนาคตแรงงานไทยในวันนี้ค่าครองชีพกับค่าจ้างแรงงานที่สวนทางกัน