Direk Interview Ep.3 : “เมือง” สมการของการบริหารจัดการ นโยบายสำคัญที่ต้องออกแบบ | อรทัย ก๊กผล

เมื่อเมืองหลังโควิดเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ การบริหารจัดการเมืองจึงถือเป็นโจทย์ท้าทายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และประชาชน เพื่อร่วมกันออกแบบเมืองให้มีเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนและคนในพื้นที่ เมืองใดบ้างที่พอจะเป็นต้นแบบในการพัฒนา กรุงเทพฯ มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองเพียงพอหรือไม่

Direk Interview Ep.3 ตอน “เมือง” สมการของการบริหารจัดการ นโยบายสำคัญที่ต้องออกแบบ กับ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า