Direk Interview Ep.29 : เลือก (ไม่ตั้ง) สว. 2567 | ปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นับถอยหลังการหมดวาระของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดที่ 12 (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นวุฒิสภาชุดแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ความน่าสนใจของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่จะเป็นอย่างไร มีอะไรที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ หรือจับตามองได้บ้าง ร่วมหาคำตอบไปกับ อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปพร้อมกัน