Direk Interview Ep.27 : ความท้าทายในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้สังคมเห็นต่าง | วรรณภา ติระสังขะ

Direk Interview Ep.27 : ความท้าทายในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้สังคมเห็นต่าง | วรรณภา ติระสังขะ

เมื่อการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นวาระสำคัญที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ความท้าทายที่สำคัญคือการจัดทำรัฐธรรมนูญภายใต้สังคมเห็นต่างจะเป็นอย่างไร ร่วมฟังบทวิเคราะห์ไปกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์