Direk Interview Ep.16 : ภูมิทัศน์การเมืองไทย – เลือกตั้ง’66 | ประจักษ์ ก้องกีรติ

การเลือกตั้งใหญ่ของประเทศในปี 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม นี้ เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่หลายฝ่ายจับตามอง โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตว่าอาจนำไปสู่การเปลี่ยนขั่วอำนาจทางการเมืองได้หรือไม่

Direk Interview Ep.16 จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ กับ รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอาจารย์มองว่า “3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลการเลือกตั้ง” คือ 1) ระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ 2) การที่พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร แยกทางกัน และ 3) ผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ทาง Direk Podcast เร็ว ๆ นี้