Direk Interview Ep.15 : จากเสียงที่ถูกละเลย สู่เสียงที่สะท้อนเลือกตั้ง 66 | ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

“การเมืองภาคประชาชน” คือหนึ่งกลไกในการพยายามบรรเทาและบำบัดความบกพร่องของสังคม ทั้งในแง่ของเฉพาะกลุ่มและโครงสร้างทางสังคม เพื่อกำหนดรัฐ กำหนดกรอบบนโยบายของภาครัฐ .

หลังการเลือกตั้ง 2562 การขับเคลื่อนทางการเมืองภาคประชาชนมีโน้มเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งแต่เดิมเน้นความเปลี่ยนแปลงเฉพาะกลุ่ม มาเป็นการมองถึงปัญหาความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะดีไม่น้อยหากพรรคการเมืองซึ่งโดยการออกแบบมีลักษณะเป็นตัวเชื่อมระหว่างการเมืองในรัฐสภากับการเมืองนอกรัฐสภานั้น จะหยิบยกข้อเสนอเหล่านี้มาเป็นนโยบายในการหาเสียงและทำมันได้จริง .

การเลือกตั้งในปี 2566 ในเร็ว ๆ นี้ อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงในการโหวตเลือกอนาคตทางสังคมในแบบที่ตอบโจทย์ และอย่าได้ดูเบาเสียงของคุณเอง .

พบกับบทสัมภาษณ์เหล่านี้กับ อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน Direk Interview Ep.15 ตอน จากเสียงที่ถูกละเลย สู่เสียงที่สะท้อนเลือกตั้ง 66