Direk Interview Ep.14 : ชวนคุยเรื่อง HR : สุขภาพจิตในที่ทำงาน | สุนิสา ช่อแก้ว

ปัจจุบันวัยทำงานมีแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นถือเป็นภาวะ growing crisis ฉะนั้น องค์กร/หน่วยงานจึงควรตระหนักเรื่องการแก้ปัญหาสุขภาพจิตของคนในองค์กร/หน่วยงาน มากยิ่งขึ้น และมีแนวทางการรับมือเมื่อเผชิญปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

Direk Interview Ep.14 ขอพาทุกท่านร่วมสนทนากับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตอน ชวนคุยเรื่อง HR : สุขภาพจิตในที่ทำงาน