Direk Interview Ep.13 : “น้ำท่วมดี” เขาว่าดีกว่าฝนแล้ง? | นาอีม แลนิ

เมื่อ “น้ำ” ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ประเทศต้องประสบ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และอื่น ๆ การบริหารจัดการน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ภาครัฐต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารอย่างรอบคอบ และเต็มศักยภาพด้วยข้อมูลจากหลากหลายประเภทและหน่วยงาน เพื่อลดทอดปัญหาของพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อันอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา

Direk Interview ร่วมสนทนากับ อาจารย์ ดร.นาอีม แลนิ ในหัวข้อ “น้ำท่วมดี” เขาว่าดีกว่าฝนแล้ง? เพื่อขยายให้เห็นการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ทั้งระดับประเทศ และท้องถิ่น