Direk Interview Ep.12 : “16 สิงหาคม” วันสันติภาพไทย? | พีระ เจริญวัฒนนุกูล

Direk Interview ตอนนี้ขอนำเสนองานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์

งานศึกษาเรื่องนี้มีความน่าสนใจตรงที่การตั้งคำถามกับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของไทยอย่างวันสันติภาพไทย ในวันที่ 16 สิงหาคม โดยชี้ให้เห็นถึงบริบทในสงครามโลกครั้ง 2 และความพยายามเจรจาต่อรองของไทยกับฝ่ายอังกฤษ ตลอดจนความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา