Direk Interview Ep.10 : ย้อนรอย “รัฐศาสตร์ศึกษา” สำนักธรรมศาสตร์ | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

เมื่อทศวรรษ 2500 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรแผนกวิชารัฐศาสตร์ โดยมุ่งฝึกอบรมและผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ ประเภทพื้นฐานความรู้ ความสามารถในเชิงวิเคราะห์และวิจัย ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้ตามหลักวิชาทางรัฐศาตร์ ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ในระดับโลก และบัณฑิตที่สามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาอันสลับซับซ้อนของทางราชการ รวมถึงเป็นแหล่งสร้างอาจารย์ประจำของคณะรัฐศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื่น .

ร่วมย้อนรอยการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ศึกษาได้กับ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตนักศึกษาแผนกวิชารัฐศาสตร์ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์