โลกมุสลิม : จาก 9,11 กันยายน 2001 ถึงวิกฤติอิรัก – สหรัฐ