เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพ อภิปรายโดย จำลอง ศรีเมือง , บุญยง ว่องวานิช , พินิจ กุลละวณิชย์ , ปัทมาวดี วงศ์สายัณห์