เปรียบเทียบวิธีการหาความรู้ของสำนักประจักษ์นิยม แนววิเคราะห์ภาษาและสำนักปรากฏการณ์วิทยา