เงื่อนไขของธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม: ข้อสังเกตจากกรณีการจัดการอุตสาหกรรม.