อนาคตนโยบายต่างประเทศของไทยต่อมหาอำนาจ มองจากอดีตและปัจจุบัน