สัมพันธไมตรีไทย-จีน สิบห้าปีแห่งมิตรภาพ พ.ศ. 2518-2523