วิเคราะห์การดำเนินนโยบายต่างประเทศของจีน ยุทธวิธีแนวร่วมมวลชนในการเมืองระหว่างประเทศ