วิจารณ์หนังสือ กนิฏฐา ภู่ทอง. ฮาร่า เคอิ: การพัฒนาประชาธิปไตยในญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2