ระบอบรัฐธรรมนิยมจอมพล ป.พิบูลสงคราม การก่อรูปของแนวความคิดและความหมายทางการเมือง