ระบอบทักษิณ ความเป็นมาและความเป็นไปในอนาคต – การดำรงอยู่และอนาคตของระบอบทักษิณ