ปรัชญาประวัติศาสตร์ในทัศนะนักทฤษฎีปฏิวัติอิหร่าน ข้อเขียนและข้อสังเกตบางประการ