ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาถึงพฤติกรรมด้านนโยบายต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ.2507 ถึง 2520