ประเทศไทยกับกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM) ความเป็นมา โอกาสและทิศทางในอนาคต