ประวัติศาสตร์และสหวิทยาการ: ชาตินี้เราคงรักกันไม่ได้