ประชาคมยุโรปและ ‘ตลาดเดียว 1992’ : การเมืองและเศรษฐกิจของก้าวใหม่ในการรวมตัวของประชาคมยุโรป.