ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่: แนวคิดและการพัฒนาโดยวิธีบูรณาการ