คำสอนทางการเมืองของวันวลิตหรือวิเทโศบายของพระเจ้าปราสาททอง