ความสัมพันธ์รัฐกับท้องถิ่น และโครงสร้างรัฐส่วนกลาง: ศึกษาราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและรัฐเดี่ยวบางประเทศ