ความนึกคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของราษฎรในทศวรรษที่ 2470