การเลือกตั้งกับความเข้มแข็งของพรรคการเมือง: ข้อสังเกตเบื้องต้น