การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ของอเมริกาและผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของไทย