การปรับตัวของไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียอาคเนย์