75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.4 : การขยายองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ | สีดา สอนศรี

75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.4 : รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ กับ การขยายองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ | สีดา สอนศรี

รศ.สีดา สอนศรี อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำโมโนกราฟในสมัย ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน และเป็นผู้ริเริ่มโครงการบริการสังคมเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ