75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.2 : “รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ : ยุคสร้างคนรัฐศาสตร์” | ปราโมทย์ นาครทรรพ

ศาสตราจารย์ ปราโมทย์ นาครทรรพ อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ช่วงทศวรรษ 2500 โดยอาจารย์จะเล่าถึงแรกเริ่มการเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ซึ่งขณะนั้น คณะรัฐศาสตร์มีอาจารย์ประจำเพียงไม่กี่คน เบื้องหลังการสร้างผลิตคนรัฐศาสตร์ที่จะกลับมาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ เช่น ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, นพพร สุวรรณพานิช, ลิขิต ธีรเวคิน, ทักษ์ เฉลิมเตียรณ และสมบัติ จันทรวงศ์ รวมถึงที่มาของสมญานาม “นักวิชาการไม่ใส่เสื้อนอก”