ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

งานวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับทุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้คณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการรวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานมีช่องทางในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการออกสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง งานวิจัยฯ จึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการขึ้นในปีงบประมาณ 2567 จำนวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง

   ดังนั้น หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการดังกล่าวโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และโปรดกรอกรายละเอียดและยื่นเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย

     1) แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการจัดพิมพ์ฯ พร้อมกรอกรายละเอียดแล้ว จำนวน 1 ชุด

     2) ไฟล์ผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด

   โดยท่านสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้ที่คุณอรนิชา โพธิ์รัง ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 5 ศูนย์รังสิต
หรือทาง E-mail : djc_center@yahoo.com

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

แบบฟอร์มการขอทุน