แนะนำหนังสือน่าอ่าน โดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

#แนะนำหนังสือน่าอ่าน
โดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) แนะนำหนังสือมาให้เลือกหลากหลายถึง 4 เล่มด้วยกัน
.
🔷 Reforming Democracy: Institutional Engineering in Western Europe (Comparative Politics)
(Camille Bedock, 2017)
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสถาบันทางการเมืองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นเหตุเป็นผลของการดำรงอยู่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกตัวอย่างของการปฏิรูปสถาบันทางการเมือง เครื่องมือ ปัจจัย รูปแบบต่างๆ ของประเทศกลุ่มยุโรปตะวันตกไว้อย่างน่าสนใจ
.
🚩 Guns , Germs, and Steel The Fates of Human Societies: ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์
(เขียนโดย Jared Diamond, แปลโดย อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ)
การเข้าใจบทเรียนในอดีตก็จะทำให้รู้ตัวตนในปัจจุบัน และคาดเห็นอนาคต หนังสือเล่มนี้พยายามจะสรุปประวัติศาสตร์ที่เป็นของทุกคนในช่วง 13,000 ปีที่ผ่านมาอย่างสั้น ๆ (แต่หนังสือหนามาก) หนังสือเล่มนี้เสาะหาคำอธิบายที่สามารถให้ความกระจ่างชัด และย้อนความสัมพันธ์อันเป็นเหตุและผลต่อเนื่องกันในประวัติศาสตร์

🔷 Lunch with the FT: มื้อเที่ยงกับเอฟที
(เขียนโดย Lionel Barber, แปลโดย สมชัย สุวรรณบรรณ)
เป็นคอลัมน์ประจำของ Financial Times อ่านแล้วทำให้เราข้ามกาลเวลาเข้าไปนั่งร่วมวงสนทนากับผู้คนหลากหลายวงการ ทำให้เราเห็นมุมมองของคน บทบาท ตำแหน่งแห่งที่ และวิถีของชีวิต
.
🚩 Le Petit Prince: เจ้าชายน้อย
(เขียนโดย Antoine de Saint-Exupery, แปลโดย อำพรรณ โอตระกูล)
ใครเป็นแฟนหนังสือ “เจ้าชายน้อย” บ้าง?? 77 ปี ของการครบรอบการปรากฏตัวของเจ้าชายน้อย การได้รู้จักกับ “le petit prince” ทำให้เรามองสิ่งสำคัญในชีวิตเปลี่ยนไป ผลงานที่ก้าวข้ามเส้นแบ่ง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม เพศ และวัย เราสามารถใคร่ครวญสิ่งสำคัญของชีวิตผ่านมุมมองของเจ้าชายน้อยได้ On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ^^