เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง วิกฤตไครเมีย : อารมณ์ทางการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัสเซีย

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง วิกฤตไครเมีย : อารมณ์ทางการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัสเซีย
.
“อารมณ์ทางการ” เป็นภาพลักษณ์ที่ตัวแสดงของรัฐแสดงออกทางอารมณ์อย่างประสานกันและแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์เฉพาะ ภาพลักษณ์ทางอารมณ์ที่ตัวแสดงระดับรัฐแสดงออกไปมาจากการควบคุมทั้งหมดว่าต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นอย่างไร โดยที่ตัวแสดงของรัฐอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงอารมณ์ที่แสดงออกไปจริง ๆ และเป็นอารมณ์ที่ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองแล้วว่ารัฐควรจะแสดงอารมณ์แบบใดออกไป อารมณ์ทางการจึงถือเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายของรัฐ และเป็นอารมณ์ที่ใช้ในกรอบแนวคิดการทูตเชิงอารมณ์
.
วิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทของรัสเซียในวิกฤตการณ์ไครเมีย : กรณีศึกษาอารมณ์ทางการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัสเซีย” ของ เปมิกา บัวผลิ (มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2563 สาขาสังคมศาสตร์ งานฉบับนี้ได้ศึกษาผ่านกรอบแนวความคิดการทูตเชิงอารมณ์ (Emotional Diplomacy) ที่ได้เสนอการใช้อารมณ์ทางการของรัฐ (Official Emotions) ในเวทีระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายต่างประเทศรัสเซีย โดยมีคำถามในการศึกษาว่า อารมณ์ เช่น ความโกรธ เป็นส่วนหนึ่งในการทูตของรัสเซียที่ใช้ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือไม่ และส่งผลต่อการตัดสินใจส่งกองกำลังทหารเข้าแทรกแซงไครเมีย และผนวกไครเมียเป็นของรัสเซียหรือไม่ อย่างไร โดยมีขอบเขตในการศึกษาตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 – เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 เนื่องจากวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ยูเครนที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ไครเมีย
.
📌ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมงานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง “วิกฤตไครเมีย : อารมณ์ทางการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัสเซีย” ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30–15.30 น. ทาง Facebook Live Direk Jayanama Research Center
.
วิทยากรนำเสนอ
🔴เปมิกา บัวผลิ
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วมเสวนา
🟡รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔴ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ดำเนินรายการโดย
ชัยชนะ อรุณโรจนวัฒน์
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์