เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง Neoconservatism in USA : จากปัญญาชนฝ่ายซ้ายสู่ผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลฝ่ายขวา

📣เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง Neoconservatism in USA : จากปัญญาชนฝ่ายซ้ายสู่ผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลฝ่ายขวา

พัฒนาการทางความคิดของกลุ่ม Neocon รุ่นแรกในช่วงทศวรรษที่ 1940-1960 โดยเป็นช่วงที่กลุ่ม Neocon รุ่นแรกมีพัฒนาการทางความคิดจาก Trotskyism มาเป็น ความคิดแบบอนุรักษ์นิยม งานชิ้นนี้จะเน้นศึกษาพัฒนาการของ Irving Kristol และ Daniel Bell ก่อนที่ ทั้งคู่จะร่วมก่อตั้งนิตยสาร The Public interest ในปี 1965 ในแง่นี้การเข้าใจพัฒนาการในช่วงดังกล่าว จะช่วยทำให้เข้าใจถึงปัจจัยและบริบท ที่ทำให้กลุ่ม Neocon รุ่นแรกเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมือง ของตนไป

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตของ ชุติเดช เมธีชุติกุล เรื่อง “นีโอยืน: การเสื่อมถอยของระเบียบการเมืองแบบนิวดีล กับการปรากฏของกลุ่มนีโอคอนในสหรัฐอเมริกา” แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) พัฒนาการทางความคิดของ Irving Kristol และ 2) พัฒนาการทางความคิดของ Daniel Bell ในช่วงก่อนปี 1965 ซึ่งผลการศึกษาสรุปว่า พัฒนาการทางความคิดที่เปลี่ยนไปนี้เป็นผลมาจากบริบททางการเมืองในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940 เป็น ต้น และโดยเฉพาะผลของนโยบาย Great Society ของ Lyndon B. Johnson และขบวนการเคลื่อนไหว ของฝ่ายซ้ายใหม่ที่เป็นมรดกทางการเมืองมาจากนโยบาย New Deal ของ Franklin D. Roosevelt ใน แง่นี้การปรากฏขึ้นของกลุ่ม Neocon จึงถือเป็นพัฒนาทางความคิดที่เป็นปฏิกิริยาโต้กลับต่อการเมืองใน ช่วงเวลาดังกล่าวและนัยหนึ่งคือสัญญาที่บ่งบอกถึงจุดเสื่อมของระเบียบการเมืองแบบนิวดีล
📌ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง Neoconservatism in USA : จากปัญญาชนฝ่ายซ้ายสู่ผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลฝ่ายขวา ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30 เป็นต้นไป ผ่านทางFacebook Live : Direk Jayanama Research Center.

วิทยากร
🔴ชุติเดช เมธีชุติกุล (นำเสนอ)
นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🟡ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🔴อ.วิโรจน์ อาลี
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ : อ.นฤมล นิ่มนวล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช