เปิดขอรับทุนผลิตตำราและสื่อการสอนทางรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำคณะได้ผลิตตำราทางรัฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของวงวิชาการไทยในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน การบ่มเพาะบรรยากาศทางวิชาการของคณะฯ  ดังนั้น  คณะรัฐศาสตร์ จึงเห็นควรประกาศการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 จำนวน 4 ทุน เพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์ดังกล่าว                   

คณะรัฐศาสตร์ จึงขอประกาศแจ้งให้คณาจารย์ที่สนใจการจัดทำผลิตตำราและสื่อการสอนทางรัฐศาสตร์ ได้โปรดพิจารณารายละเอียดตามประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์ ทั้ง 4 ฉบับ โดยละเอียดและโปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  โดยส่งได้ที่ นายชานนท์ จันทร์หอมกุล งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 หรือที่ E-mail: Chanon.jann@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566