เกลียด/โกรธ/กลัว: ความรุนแรงทางเพศ/เพศสภาพในพื้นที่ออนไลน์

โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์