ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ กับความท้าทายในการรับมือของรัฐไทย

เมื่อภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ไม่ได้มีแค่ในมิติของความมั่นคงทางการทหาร หากแต่ยังมีทั้งในมิติของภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม อาหาร ตลอดจนการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐไทยเองมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงในการเผชิญภัยคุกคาม และการฝึกฝนและจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานพลเรือนให้ได้รับการพัฒนา เพื่อสามารถดูแลในเรื่องของความมั่นคงในมิติอื่น ๆ ได้ ซึ่งในตอนนี้เราจะมาหาคำตอบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานของภาครัฐอย่างไร การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นั้นยังมีความจำเป็นหรือไม่ การทำ Phuket sandbox และความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศจะช่วยเสริมศักยภาพในการรับมือภัยความมั่นคงอย่างไร

ร่วมหาคำตอบได้ในคลิปวิดีโอ #เปิดงานวิจัย EP.10 “ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่” กับความท้าทายในการรับมือของรัฐไทย กับ อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)